Условия за ползване

Общи условия за ползване на сайта

Тези Общи условия уреждат взаимоотношенията с потребителите на интернет сайта Матеев АД (http://mateev.com), възникващи при предоставяне и ползване на услуги.

Матеев АД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, ул. Ген. Дерожински №127, ЕИК: 202473616, ДДС Номер: BG202473616
ВНИМАНИЕ! Осъществявайки достъп до и използвайки уебсайта на Матеев АД, вие приемате, без ограничения и безусловно, тези Условия за ползване.

 

Собственост над съдържанието

Съдържанието на уебсайта, изразено в  текст и изображения, е със защитени авторски права. Всички права, дори и тези, които изрично не са упоменати тук, са запазени. Използването на каквото и да е съдържание освен това, което не е в разрез с тези Условия за ползване, без писменото разрешение на Матеев АД, е изрично забранено.

 

Използване на Уебсайта

Забранено е копирането, предаването, разпространението, съхраняването или по какъвто и да е друг начин използването на част или цялото Съдържание в каквато и да било форма без изричното писмено разрешение на Матеев АД;
Забранено е използването на уебсайта за изпращане или предаване на каквито и да е материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание, или каквито и да е материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

 

Други

Матеев АД  има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване.
Матеев АД си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.
Матеев АД не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава.
Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. Матеев АД не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.

 

Отговорност

Матеев АД  се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива, както и че страницата не съдържа грешки и че достъпът до нея е непрекъсваем.
Матеев АД не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уебсайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите уебсайтове.
Матеев АД не преглежда съдържанието на материали, предоставени и/или изпратени от потребители на неговия уебсайт, и не носи отговорност за такова съдържание. Матеев АД може по всяко време по своя преценка да премахне всеки материал, изпратен от потребители.
Матеев АД не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от Вашия компютър до сървъра, върху който е разположен уебсайтът.
Матеев АД не носи отговорност за каквито и да е загуби – преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа Ви до ползването на уебсайта.

 

Връзки към уебсайтове на трети лица

Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, не от Матеев АД. Тези връзки са предоставени само за Ваше удобство. Матеев АД няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове.

 

Приложимо право

За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

 

Координатите на Матеев АД са следните:

гр. Габрово
ул. Ген. Дерожински №127
тел. +359 66 817 711